Greasy Fork is available in English.

仰晨-B站改造计划(为了学习版)

1、《不用长按就可以3倍速啦 支持 2.5 3 3.5 4 倍速(2022.11.15》 2、《给出每集剩下的时间-----《只有教程集合才有效》 鬼畜集合的标签是不同的所以无效的,有时候集合也会加载太快导致失败,第二次有了缓存基本就行了,暂时就不改了,我要学习java 55555 js我就是个小白,算是想要优化一下看教程 又觉得自己应该可以 就百度 来完成了(2023.1.18》3、《添加按钮控制《看进度》是否打开2023.1.20》4、《增加显示总时长2023.1.20 02:15》5、《改变总时长位置,增加按钮滚到当前视频集到屏幕 样式分离开来 2023.1.25》6、《优化不是集合就不执行,添加一个提前加载按钮,修复之前倍数添加变蓝bug2023.1.30 ---.31添加过渡效果、添加非集合提示+动画效果》

Tác giả
cgl556
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
46
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2023.5.5
Đã tạo
14-11-2022
Đã cập nhật
05-05-2023
Giấy phép
AGPL License
Áp dụng cho

1、《不用长按就可以3倍速啦 支持 2.5 3 3.5 4 倍速(2022.11.15》
2、《给出每集剩下的时间-----《只有教程集合才有效》 鬼畜集合的标签是不同的所以无效的,有时候集合也会加载太快导致失败,第二次有了缓存基本就行了,暂时就不改了,我要学习java 55555 js我就是个小白,算是想要优化一下看教程 又觉得自己应该可以 就百度 来完成了(2023.1.18》
3、《添加按钮控制《看进度》是否打开2023.1.20》
4、《增加显示总时长2023.1.20 02:15》
5、《改变总时长位置,增加按钮滚到当前视频集到屏幕 样式分离开来 2023.1.25》
6、《优化不是集合就不执行,添加一个提前加载按钮,修复之前倍数添加变蓝bug2023.1.30 ---.31添加过渡效果、添加非集合提示+动画效果》