Greasy Fork is available in English.

Common.Utils

Classes for your scripts

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389765-common-utils/code/CommonUtils.js?version=743285

Tác giả
Anton Shevchuk
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Common Utils

Require Script

// @require https://greasyfork.org/scripts/389765-common-utils/code/CommonUtils.js?version=XXX

See last available version on the GreasyFork homepage

Container

Cache

let CacheInstance = new Cache();
let result = null;
if (CacheInstance.has('key')) {
  result = CacheInstance.get('key');
} else {
  result = await $.ajax('url');
  CacheInstance.set('key', result);
}

Settings

Load settings

let SettingsInstance = new Settings('script name', {'default':'settings'});

Save settings

With jQuery:

$(window).on('beforeunload', () => SettingsInstance.save() );

Tools

Copy to clipboard

Tools.copyToClipboard('some text')

Links

Author homepage: http://anton.shevchuk.name/

Script homepage: https://github.com/AntonShevchuk/common.utils

GreasyFork: https://greasyfork.org/uk/scripts/389765-common-utils