Greasy Fork is available in English.

mscststs

Script Sets

Scripts

 1. Google App Downloader - 基于Apkpure的应用商店下载器

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  994
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 只看自营 - 京东商品列表只看自营

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  472
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Chrome 应用商店绕个弯下载 - 可以在应用商店中下载.crx ,依赖 chrome-extension-downloader.com

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.176
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 豆瓣租房助手 - 扩展完整标题,关键信息提示

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. BiliBili-直播间勋章增强 - 勋章增强,直播间页面切换勋章/自动/手动切换勋章

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  985
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. BiliBili直播送礼物连击 - 破站送礼物批量按键

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  226
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. BiliBili-直播间头衔增强 - 头衔切换增强

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  189
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. OPAC图书馆搜索一键展开馆藏 - 用于OPAC图书馆系统,搜索页展开馆藏

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bilibili弹幕定位 - 在进度条上定位弹幕

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  237
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 直播间键盘控制 - 直播间调节音量进度条

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  223
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. BiliBili直播间解除字数限制 - 直播间解除字数限制,自动分条发送

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  719
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. MSCSTSTS-TOOLS (Thư Viện) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Tác giả
  mscststs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网易新年背景屏蔽 - 网易新年背景屏蔽= =

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. youtube Title control - Control the navbar of youtube and move the Tile

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Twitter timestamp convert - convert the time to exact time

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 互动抽奖检测 - 检查互动抽奖情况的

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  146
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. bilibili直播间刷屏Clear - 直播间刷屏消息Clear

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  132
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 浪费了多少时间 - 计算你在这个网页上浪费了多少时间

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. mscststs 系列 克制Blanc - 用于对定制直播间引入解除字数限制以及键盘控制

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. mscststs-EventBus (Thư Viện) - 自用,eventbus库

  Tác giả
  mscststs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 网页亮度调整 - 用这个脚本来调整你的网页亮度

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  187
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. colorPicker-native (Thư Viện) - colorPicker的原生实现,git仓库见描述

  Tác giả
  mscststs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 鼠标长按-LongPress (Thư Viện) - 一个模拟鼠标长按事件的Javascript库,原生js

  Tác giả
  mscststs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 抽奖动态删除&取关 - 删除所有抽奖动态并自动取关

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. zuber视频播放 - 就不装APP

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật