Greasy Fork is available in English.

mscststs-EventBus

自用,eventbus库

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373588-mscststs-eventbus/code/mscststs-EventBus.js?version=639557

Tác giả
mscststs
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181024134253
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

一个自用的 eventbus

    以事件监听方式进行 部署,所有功能均需运行在eve接口之上。
    eve接口暴露了三个方法,使用on方法可以绑定一个事件和回调函数,index参数用于确认回调函数的优先级,index越大,越优先,相同的以先绑定的优先
    使用off方法可以解绑一个事件,如果绑定时使用了index,则解绑时也需要使用index,否则无法匹配
    使用emit可以触发一个事件,在回调函数中返回false将会阻止 index 较小的参数的继续回调

    例如:回调函数a和b同时绑定了“foo”,事件,a index为10,b index 为11,若b返回false,则 a 不会被回调