Greasy Fork is available in English.

Bilibili 笔记功能扩展

恢复Bilibili笔记中被隐藏的功能

Tác giả
AS042971
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
235
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.2.4
Đã tạo
20-02-2022
Đã cập nhật
23-01-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

在哔哩哔哩笔记编辑器中,添加被屏蔽的Quill功能,包括调整对齐方式、插入链接、嵌入视频和插入代码功能
嵌入视频请使用形如`//player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1uT4y1P7CX`的链接

同时支持自定义标题和摘要。摘要会在专栏封面、笔记列表和自动发布的评论中出现。
在对应文本框中填入内容即可实现自定义。
如果不填内容则会使用默认标题和摘要

新版本支持评论区斗图!
只需在启用插件后在笔记内上传本地图片即可,前三张图片会自动附在评论区中。
(系统默认只支持视频截图,本插件解除了这一限制)