Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.711
  Số lần cài đặt
  721.904
  Đánh giá
  1818 15 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. VIP视频在线解析破解去广告(全网)2018.2.1更新可用 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  1.558
  Số lần cài đặt
  69.331
  Đánh giá
  117 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  839
  Số lần cài đặt
  134.005
  Đánh giá
  531 4 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  427
  Số lần cài đặt
  148.071
  Đánh giá
  513 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  244
  Số lần cài đặt
  31.129
  Đánh giá
  238 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  210
  Số lần cài đặt
  172.020
  Đánh giá
  769 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  128
  Số lần cài đặt
  174.775
  Đánh giá
  338 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  12.658
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  3.430
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  13.960
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  1.326
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. BiliLive Exp++ - 刷经验不用开直播页面哦

  Tác giả
  Harry Zhang
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  108
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  14.731
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. bilibili直播精简 - 【可能是你遇到的最好用的Bilibili直播精简脚本】,送礼随心开关,页面清爽无广告!

  Tác giả
  backrunner
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  1.949
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  6.603
  Đánh giá
  75 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. BiliBili proxy setting helper - 功能目的跟 "解除B站區域限制輔助腳本" 一樣

  Tác giả
  FlandreKawaii
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  5.210
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  2.943
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  13.945
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  12.080
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  5.881
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bilibiliDanmaku - 在哔哩哔哩视频标题下方增加弹幕查看和下载

  Tác giả
  NULL
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.038
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  4.373
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 《弹幕世界2》 B 站启动器 - 在 B 站播放器内玩《弹幕世界2》:https://www.bilibili.com/video/av19771370/。官网:https://danmakucraft.com

  Tác giả
  Emberald
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 隐藏哔哩哔哩直播礼物公告 - 隐藏哔哩哔哩直播的占用空间巨大的全服礼物公告。

  Tác giả
  zyzsdy
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  105
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  18.381
  Đánh giá
  279 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. bilibili原始播放器 - 直接用浏览器播放和下载B站原生MP4视频,需要浏览器支持:如firefox、chrome和opera

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.880
  Đánh giá
  43 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.606
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  9.528
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. BiliBili-直播间勋章增强 - 勋章增强,直播间页面切换勋章/自动/手动切换勋章

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  421
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  37.349
  Đánh giá
  200 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. bilibili直播净化 - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.829
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. BiliBili HTML5 - BiliBili调用官方HTML5播放器播放

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.820
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  6.133
  Đánh giá
  87 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  9.724
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Bilibili Live Cover - Show Bilibili Live Cover

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  449
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. BilibiliTimer - B站H5播放器全屏时实时显示当前系统时间和播放进度

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  392
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  4.171
  Đánh giá
  13 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. BilibiliCover - B站显示视频封面

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  216
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  666
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  14.745
  Đánh giá
  150 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. BiliPlus - 哔哩哔哩“啊叻?视频不见了?”自动跳转

  Tác giả
  yggdra
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.935
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)