Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:
 1. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  2.166
  Số lần cài đặt
  539.936
  Đánh giá
  1567 9 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解全网VIP视频会员-去广告 - 永久解析各大网站VIP在线视频,搜索全网视频资源,在视频标题旁边添加“VIP解析”按钮,支持各大视频网站,常年提供5个稳定接口

  Tác giả
  ttmsjx
  Cài đặt hàng ngày
  752
  Số lần cài đặt
  147.686
  Đánh giá
  308 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  390
  Số lần cài đặt
  127.783
  Đánh giá
  495 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频在线解析破解去广告(全网) - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  sonimei134
  Cài đặt hàng ngày
  356
  Số lần cài đặt
  4.192
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效; 只支持番剧视频;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  186
  Số lần cài đặt
  63.099
  Đánh giá
  362 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  155
  Số lần cài đặt
  157.589
  Đánh giá
  761 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,播放体验增强,HTTPS,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  104
  Số lần cài đặt
  19.106
  Đánh giá
  178 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 酷绘-VIP会员视频免费看 - 最新无缝破解各大视频网站VIP会员在线视频,支持各大视频网站,操作更加便捷

  Tác giả
  ahuiabc2003
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  9.522
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Bilibili直播间自动领便当 - bilibili直播间自动领低保,妈妈再也不用担心我忘记领瓜子啦

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  68
  Số lần cài đặt
  4.753
  Đánh giá
  68 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  shell knight
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  9.420
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 通杀VIP会员视频 - 🐣🐤🐥🐔🐓通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  10.542
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 花语影视解析 - 支持站点优酷、腾讯、乐视、爱奇艺、芒果、哔哩哔哩、音悦台等网站VIP或会员视频、可以使用直接解析以及更多接口解析。代码是前辈的、本人只是持续更新接口而已,大神勿怪!

  Tác giả
  花语
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  3.475
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 【VIP】视频在线解析&去广告 - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐等VIP在线视频&1905、音悦台等去广告,在视频标题旁边添加“@史婷露”按钮。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  8.797
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  13.169
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  17.788
  Đánh giá
  281 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  5.336
  Đánh giá
  70 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  2.627
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  3.496
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  4.896
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  13.802
  Đánh giá
  153 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bilibiliDanmaku - 在哔哩哔哩视频标题下方增加弹幕查看和下载

  Tác giả
  NULL
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  406
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  13.482
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  36.985
  Đánh giá
  199 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  9.272
  Đánh giá
  54 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. bilibili直播精简 - 【可能是你遇到的最好用的Bilibili直播精简脚本】,送礼随心开关,页面清爽无广告!

  Tác giả
  backrunner
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.398
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. BiliBili proxy setting helper - 功能目的跟 "解除B站區域限制輔助腳本" 一樣

  Tác giả
  FlandreKawaii
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  2.590
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  3.403
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 【强大】极速6大线路无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  3.118
  Đánh giá
  13 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. B站查看封面图 - 添加了一个可查看当前视频页面封面图的按钮,默认是透明的,鼠标移动上去便可显现出来,位置在首页那一栏与视频标题那一栏中间的空白处的左侧位置

  Tác giả
  Blackcat
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  282
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. BiliBili一键开播-RTMP地址获取 - B站免跳转获取直播推流地址

  Tác giả
  mscststs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. BiliBili HTML5 - BiliBili调用官方HTML5播放器播放

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.268
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 赤刃VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  cgbar
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.400
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. youku-html5-player - The Programme of Mother Don't Worry About My Macbook Burning Any More v2.0 Beta

  Tác giả
  zeye123
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  12.437
  Đánh giá
  119 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. BiliPlus - 哔哩哔哩“啊叻?视频不见了?”自动跳转

  Tác giả
  yggdra
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.392
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.094
  Đánh giá
  51 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.930
  Đánh giá
  86 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. bilibili原始播放器 - 直接用浏览器播放和下载B站原生MP4视频,需要浏览器支持:如firefox、chrome和opera

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  4.219
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. bilibili直播净化 - 屏蔽聊天室礼物以及关键字, 净化聊天室环境

  Tác giả
  lzgfzr
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.496
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.205
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. bilibili 新动态顶栏简易修改 - 修改 bilibili 新动态顶栏, 使其更方便使用

  Tác giả
  Yingchen Xu
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  imbedinlove
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  864
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  843
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  1.334
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)