Greasy Fork is available in English.

Dark Mode+

Sketchful dark theme improvements

Tác giả
faux
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
52
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.3.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
In-game theme toggle button, canvas brightness slider, a way to disable the dark mode gray canvas.