Greasy Fork is available in English.

Dark Mode+

Sketchful dark theme improvements

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.3.1 - small change
  • v1.3 - animated icons
  • v1.2 - changed theme toggle icon
  • v1.1 - bug fixes
  • v1.0
  • v1.0
  • v1.0