Greasy Fork is available in English.

CSDN博客百度广告移除

try to take over the world!

Tác giả
zhangLee1992
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
79
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
CSDN博客百度广告移除
让万恶的百度广告从博客里消失

V0.1 基础代码完成
V0.2 修复iframe异常导致无法移除的报错原因,更改为定时器5秒检测一次
V0.3 移除其他广告位和可恶的彩蛋图标
V0.4 修复网络异常造成的网页bug,更改为延时启动清理。修改定时器循环规则。