Greasy Fork is available in English.

Caption Capture

Caption Capture Merge

Tác giả
lanbin
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
32
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

可以截取html5播放器的中的字幕拼图