Greasy Fork is available in English.

PC微博首页时间线正确排布

让微博时间线正确排布

Tác giả
sljeff
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
14.606
Đánh giá
93 0 2
Phiên bản
2017.10.21
Đã tạo
03-01-2017
Đã cập nhật
21-10-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

weibo_tl

这是一个油猴脚本。

功能:让PC微博首页时间线按照时间排序。

Github: https://github.com/sljeff/weibo_tl