Greasy Fork is available in English.

sljeff

Scripts

 1. PC微博首页时间线正确排布 - 让微博时间线正确排布

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  11.483
  Đánh giá
  86 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 微博超级话题签到 - 在网页端自己的微博主页,把自己关注的超级话题一键全部签到。注意:只能在自己的个人主页签到。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  386
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.011
  Đánh giá
  42 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili 直播 HTML5 播放器 - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.610
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  259
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 咪咕直播界面精简 - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật