Greasy Fork is available in English.

Report user

sljeff

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. PC微博首页时间线正确排布 - 让微博时间线正确排布

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  14.540
  Đánh giá
  96 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 微博超级话题签到 - 在网页端自己的微博主页,把自己关注的超级话题一键全部签到。注意:只能在自己的个人主页签到。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  615
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  298
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.380
  Đánh giá
  39 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. bilibili 直播 HTML5 播放器 - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.745
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 咪咕直播界面精简 - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 阿里云es优化 - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. sentry适合竖屏 - 把侧边栏去掉

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. teambition隐藏非自己的card - try to take over the world!

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật