Greasy Fork is available in English.

disableThirdpartyAD

禁止手机站点的第三方资源,当然你也可加入其它站点

Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
178
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
2016.9.26
Đã tạo
26-09-2016
Đã cập nhật
26-09-2016
Giấy phép
N/A
Antifeatures
Áp dụng cho
  • m.com
  • m.net
  • m.org
  • m.de
  • m.co.uk
  • wap.com
  • wap.net
  • wap.org
  • wap.de
  • wap.co.uk

uBlock的动态规则非常好用,但域名定义却不支持通配符,如规则: m. * 3p block 却不支持,因此写了个脚本实现这个功能!