Greasy Fork is available in English.

Google-Maps-Language-Switcher

A Greasemonkey/Tampermonkey script which let you switch the interface language of Google Maps quickly.

Tác giả
Jie Lv
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
33
Đánh giá
0 0 1
Phiên bản
0.1
Đã tạo
24-05-2016
Đã cập nhật
24-05-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho