Greasy Fork is available in English.

arnold zhao

Script Sets

Scripts

 1. 谷歌访问助手默认打开2345网站的问题破解 - 我不想一直使用百度,我想科学上网,于是我安装了“谷歌访问助手”,呵!但它竟然需要我设置默认主页的方式来永久激活!这是不能忍受的,于是本插件的目的便是用来帮你避开讨厌的2345门户网站,默认直接打开Google主页,并且仍然可以永久激活“谷歌访问助手”哦。

  Tác giả
  arnold zhao
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  26.002
  Đánh giá
  107 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật