Greasy Fork is available in English.

Report user

muzuiget

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. Netease Music Download - 网易云音乐下载地址

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.338
  Đánh giá
  19 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. XunLei Yunbo Better Player - 改进迅雷云播的播放器页面

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  328
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Light Pager - Append next page content to current page.

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  329
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Xunlei KuaiChuan Checked Links Text - 在新标签页显示迅雷快传中已勾选链接文本

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  223
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Boxz Price History Image - 在网上商店产品页面,自动插入一张从 www.boxz.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  568
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Pretty JSON - Make JSON text look better

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  298
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Xunlei Kuaichuan Display Full Filename - 迅雷快传上的下载链接显完整文件名

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  446
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Google Cache Browser - Continue browsing the page in Google cache

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  490
  Đánh giá
  9 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. PySide Qt Document Links - Add PySide/Qt document cross reference links

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Only Show This User Posts - Only show the user posts you just want to read

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Flvcd Download Links - 替换在线视频的下载链接为 flvcd.com 的解析链接

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.616
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Google Reader Search Current Feed Button - Add a new button next search button, to search current feed.

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Douban Columns Search View - 让豆瓣搜索页面并排显示图书、电影、音乐的搜索结果

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  392
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. VeryCD File Show Link - VeryCD 的文件页面直接显示下载地址而不是js按钮。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.230
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Quanlala Price History Image - 在京东/新蛋/亚马逊中国的产品页面,自动插入一张从 quanlala.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  348
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Adobe Products Direct Download - Change Adobe products download link to direct url

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  405
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Google Cache Redirect Remover - Removes the Google redirect in cached links

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  499
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật