Greasy Fork is available in English.

muzuiget

Scripts

 1. Light Pager - Append next page content to current page.

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  317
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Boxz Price History Image - 在网上商店产品页面,自动插入一张从 www.boxz.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  543
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. PySide Qt Document Links - Add PySide/Qt document cross reference links

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Adobe Products Direct Download - Change Adobe products download link to direct url

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  372
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Niconvert Comment Link - 显示 Acfun 和 Bilibili 的弹幕评论地址

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  221
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. XunLei Yunbo Better Player - 改进迅雷云播的播放器页面

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  314
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Netease Music Download - 网易云音乐下载地址

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.130
  Đánh giá
  19 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Xunlei KuaiChuan Checked Links Text - 在新标签页显示迅雷快传中已勾选链接文本

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  218
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Pretty JSON - Make JSON text look better

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  268
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Xunlei Kuaichuan Display Full Filename - 迅雷快传上的下载链接显完整文件名

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  435
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Google Cache Browser - Continue browsing the page in Google cache

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  454
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Only Show This User Posts - Only show the user posts you just want to read

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Flvcd Download Links - 替换在线视频的下载链接为 flvcd.com 的解析链接

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.303
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Google Reader Search Current Feed Button - Add a new button next search button, to search current feed.

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  39
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Douban Columns Search View - 让豆瓣搜索页面并排显示图书、电影、音乐的搜索结果

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  371
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. VeryCD File Show Link - VeryCD 的文件页面直接显示下载地址而不是js按钮。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.213
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Quanlala Price History Image - 在京东/新蛋/亚马逊中国的产品页面,自动插入一张从 quanlala.com 里的价格历史波动图片。

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  319
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Google Cache Redirect Remover - Removes the Google redirect in cached links

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  475
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật