Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Block Visibility Detections - block page/tab visibility change detections

  Tác giả
  dadak
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Document Modification Display - Shows when the document was last modified

  Tác giả
  Airistotal
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 网页链接激活脚本 - 激活网页链接,并且将所有蓝奏云域名转换为可用的域名(可自行更改),解决部分用户无法打开蓝奏云网站的问题。

  Tác giả
  小黑Healer
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 阻止FLASH自动加载 - 阻止FLASH自动播放(也可以用快捷键 ALT + U 进行加白播放)已经对常用网站进行加白。

  Tác giả
  jxb
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 夜间模式 - 自由调整每个网页亮度,实现不同网站使用不同亮度(快捷键:Ctrl+鼠标左键双击)。

  Tác giả
  jxb
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 繁简自由切換 - 脚本功能目前如下:任意转换网页中的简体中文与繁体中文(默认繁体→简体)。

  Tác giả
  jxb
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 屏蔽信息框 - 屏蔽网页上的alert信息框

  Tác giả
  genexy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. [Via]H5视频调速器 - 一个针对Via浏览器(手机浏览器)的H5视频调速器。

  Tác giả
  Mr-NullNull
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 哪里不要点哪里 - 将鼠标放置在不想要的网页内容上然后点击即可去掉,适用于想要将网页保存为pdf时但有不需要内容时的场景

  Tác giả
  starrysky acan
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 觅影 - 支持移动端;加速跳广告;VIP 视频解析;支持自动解析;隐藏视频水印;快捷跳转搜索源;自定义解析和搜索源;豆瓣·选影视 净化

  Tác giả
  kwongtse
  Cài đặt hàng ngày
  407
  Số lần cài đặt
  1.091
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. HTML5视频播放器增强脚本 - HTML5视频播放增强脚本,支持所有H5视频播放网站,全程快捷键控制,支持:倍速播放/加速播放、视频画面截图、画中画、网页全屏、调节亮度、饱和度、对比度、自定义配置功能增强等功能。

  Tác giả
  Max309 Dog
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  102
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. * AutoPagerize Lazy Load Assistant - It fixes the lazyload image problem of some AutoPagerize scripts, extensions or add-ons, occuring on second or latter pages.

  Tác giả
  knoa
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 字体渲染(自用脚本) - 让每个页面的字体变得有质感,默认使用苹方字体加阴影,自用脚本不处理外部需求。

  Tác giả
  F9y4ng
  Cài đặt hàng ngày
  164
  Số lần cài đặt
  562
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. graphQL-toolkit - graphQL 工具脚本 💪

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. bilibiliPlayComment - 提取B站评论只B站播放器右侧,实现评论和播放器同时观看,拒绝下拉!

  Tác giả
  shepen
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. remove target blank - remove target blank,original author:ArmEagle,modify idea from: taoww

  Tác giả
  Paul Guo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 网页小时钟 - 在网页右上角显示当前时间和日期

  Tác giả
  RCWei
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 高考倒计时 - 2021高考倒计时

  Tác giả
  czqu
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 视频添加填充方式 - 为PC上的播放器增加视频填充方式选项 ctrl+enter切换

  Tác giả
  q310550690
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Search Reelgood - Context menu to execute UserScript

  Tác giả
  Jake Lewis
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Auto Reload - 网页定时自动刷新

  Tác giả
  XVCoder
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 选中复制 - 快速复制鼠标选中内容

  Tác giả
  飘沙如雪
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Generate Password Button - 17.11.2020, 20:59:04

  Tác giả
  Degreet
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Browsing Reminder Client - Remind you when you waste too much time on specified websites.

  Tác giả
  songquanpeng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Copying Lifted 解除复制限制 - Allow your copying in anywhere.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  189
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 简单链接重定向修复 - 简单链接重定向修复,用来跳过一些地址已有目标网站的重定向链接

  Tác giả
  RC1844
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Google整页翻译一直运行 - 谷歌浏览器整页翻译(原位翻译,不跳转页面),去除顶部翻译栏,适配移动端布局。在所有网页(除百度和优酷外)左下角均会显示翻译按钮。

  Tác giả
  GRB6969
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  466
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 磁力链文本变链接 - 点击magnet协议文本变为超链接

  Tác giả
  狐狸
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  181
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 【屏蔽广告】屏蔽谷歌广告、百度广告、知乎广告、隐藏谷歌和百度搜索增强百度搜索结果的各种广告等等(过滤所有采用谷歌联盟和百度联盟等广告联盟的广告) - 可按网址和关键词屏蔽过滤百度谷歌必应bing360的搜索结果、屏蔽谷歌推广的广告和去知乎广告、去百度搜索广告、去百度知道广告、去百度文库广告、去360搜索广告、去必应Bing搜索广告、百度文库去广告、去百度在别的网站的推广广告

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  461
  Số lần cài đặt
  5.690
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Zoom autoclose - Autoclose the zoom page when zoom in launched

  Tác giả
  Gaston#1799
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Flash悬浮窗播放(可解除鼠标移出窗口,失去焦点视频自动暂停的限制。非常适合用flash player插件播放的网课平台刷视频) - 鼠标悬停在 flash 视频上,视频的左上角会出现一个按钮,点击后可放大浮动在页面上。有效解决了一些视频网页需要获取鼠标焦点才能继续播放的问题,解放你的鼠标。

  Tác giả
  GRB6969
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  91
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Custom Font - set font-family to all elements.

  Tác giả
  117503445
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 考研倒计时 - 网页加入考研倒计时

  Tác giả
  pengcheng fan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Alt text search - Search dappervolk for an image's alt text

  Tác giả
  plopstop
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 视频增强 - 视频增强,原作者: Nihility

  Tác giả
  imhsz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. WhereIsMyForm - 管理你的表单,不让他们走丢。适用场景:问卷,发帖,……

  Tác giả
  ForkKILLET
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. To Top & Bottom - Web to Top & Bottom

  Tác giả
  MizugaMezA
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Better FPS Everywhere In Your Browser! - It doesnt have any toggles, everything is simple: you use it - it auto runs and makes you fps better.

  Tác giả
  Nexo
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 网页链接激活工具 - 激活网页链接工具

  Tác giả
  hn ja
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  39
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Make All Contents Right to Left - Make your browser Arabic one

  Tác giả
  eggplants
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. smartCopy - 一键复制

  Tác giả
  陈老
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Disable Page Visibility API - Disable HTML5 Page Visibility API to prevent website tracking you

  Tác giả
  Xiang Liu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 引用网址和标题为 Markdown 链接 - 点击网页右下角蓝色的 md 按钮将当前的 标题 + 网址 复制为 Markdown 格式的链接,方便在 Markdown 格式的笔记中引用网站上的资料。例如 [百度一下,你就知道](https://www.baidu.com)

  Tác giả
  DayoWong0
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. Send via Synology Chat - send selected text via Synology Chat

  Tác giả
  Cologler
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. CSP - Upgrade Insecure Requests - Tries to upgrade HTTP assets to HTTPS using CSP

  Tác giả
  r-a-y
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. Show Password - 将当前网站已保存的密码显示,即******→123456

  Tác giả
  mo jie
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. Confluence Watermark Remover - Remove page watermark created by "Confluence Page Watermark" plugin.

  Tác giả
  helixzz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)