Greasy Fork is available in English.

Autofocus input text field

Autofocus the first visible input text field when a page is loaded

Tác giả
wOxxOm
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
174
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
1.0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Autofocus the first visible input text field when a page is loaded.

See also: Focus input text field on Esc userscript.