Greasy Fork is available in English.

tieba Big image

贴吧内容页无需点击直接显示原始大图

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.8 07-01-2018 点击图片在新标签页打开,方便在火狐上查看坦克图
  • v1.7 02-08-2016 百度将过长图片变为点击查看完整图片的样式修复
  • v1.6 20-07-2016 样式优化
  • v1.5 14-07-2016 样式BUG修复
  • v1.4 09-07-2016 修复右侧个人信息区错位,如用abp屏蔽右侧后,右侧不存在时则内容区宽度自适应完全填充
  • v1.3 30-06-2016 添加一个简易宽屏样式,修复使用发帖背景时的大图显示问题
  • v1.2 21-04-2015
  • v1.1 20-04-2015 正则网址匹配
  • v1.0 19-04-2015