Greasy Fork is available in English.

Mail.ru: WE NO NEED AUTOPLAY

Tries to disable autoplay feature for video on mail.ru.

Tác giả
Lain inVerse
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
175
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Recently Mail.RU decided to start playing video automatically when page is opened. What an awful idea.

Недавно Mail.RU решили включить автоматическое воспроизведение видео при открытии страницы. Ужасная идея.