Greasy Fork is available in English.

GM_config CN

sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://update.greasyfork.org/scripts/6158/207250/GM_config%20CN.js

Tác giả
ywzhaiqi
Phiên bản
1.1
Đã tạo
30-10-2014
Đã cập nhật
21-07-2017
Giấy phép
LGPL 3

Greasemonkey 脚本设置界面快速搭建辅助库。sizzlemctwizzle/GM_config 修改增强版。

示例

示例一:picviewerCE 设置窗口(tab 格式)源码

示例二:Mouseover Popup Image Viewer 设置窗口源码

修改说明

  1. 改成中文 "确定"、"取消" 按钮。
  2. select 新增了 textContents 数组。
  3. 新增了很多特性,详见示例

类似

更多见:Search · GM_config

原版说明

For GM_config usage information, read the wiki.

See what GM_config can do with: