Greasy Fork is available in English.

readimage

已经看过的图片显示红框

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.