Greasy Fork is available in English.

Better StackOverflow

adds outline to code blocks, ad block, no cookie modal.

Tác giả
NotYou
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
22
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
12-01-2023
Đã cập nhật
12-01-2023
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Better StackOverflow

Description:

adds outline to code blocks, ad block, no cookie modal.

Tags: stackoverflow, stack overflow, stack exchange, stackexchange, superuser, super user, server fault, serverfault, ask ubuntu, askubuntu, stackapps, stack apps, math overflow, mathoverflow, code outline, ad block, adblock, no cookie, no cookies, no ad, no ads, ads block, adsblock, block cookie, block cookies
How to Install Style?