Greasy Fork is available in English.

国家中小学智慧教育平台刷课脚本(16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面)

16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v2.8.1 18-04-2023
  • 修改bug
 • v2.8 16-04-2023
 • v2.8 16-04-2023
  • 增加了倍速控制
  • 修改了页面无icon的问题
 • v2.7 09-02-2023
  • 增加了chrome低于97用户的适配
  • 增加了填空题支持
 • v2.6 09-02-2023
 • v2.5 16-01-2023
  • 增加了增加了针对子目录的情况
  • 视频切换为标清(zxj663建议添加)
 • v2.4 15-01-2023
  • 修改心理教师培训url列表的错误
 • v2.3 15-01-2023
  • 更新心理健康教育
 • v2.2 15-01-2023
 • v2.1 14-01-2023
  • 对于看过的视频自动跳过。
 • v2.0 11-01-2023
  • 增加了对另一个play失败的捕获。
 • v1.9 11-01-2023
  • 扩充视频列表
  • 解决播放出错的问题
 • v1.8 11-01-2023
  • 增加对心理健康教育专题的支持
 • v1.7 10-01-2023
  • 解决Uncaught (in promise) DOMException: The play() request was interrupted by a new load request.
  • 感谢一个朋友的建议,增加了循环检查
  • 增加了对无列表视频播放的支持
 • v1.6 10-01-2023
  • 循环点击按钮
 • v1.5 10-01-2023
  • 增加对basic.smartedu.cn适配
  • 重新修改了confirm点击内容
 • v1.4 10-01-2023
 • v1.4 10-01-2023
 • v1.3 10-01-2023
  • 修改confirm关闭方式。
 • v1.2 10-01-2023

  - 错误时重新调用脚本,完善网速不佳用户的体验
  - 增加了确认框的点击

 • v1.1 10-01-2023
  • 修改匹配规则
  • 增加用户反馈
 • v1.0 09-01-2023
  • 修改了等待时长
  • 取消状态面版
  • 增加了用户提醒
 • v0.9 06-01-2023
  1. 增加了状态页面
  2. 增加了后台播放
  3. 可以从任意位置开始看
 • v0.8 06-01-2023
 • v0.7 06-01-2023
 • v0.6 06-01-2023
 • v0.5 05-01-2023