Greasy Fork is available in English.

国家中小学智慧教育平台刷课脚本(16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面)

16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面

Lọc: Trong 30 ngày qua Trong 365 ngày qua

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2023-05-10 40 4.901
2023-05-11 42 4.751
2023-05-12 33 4.599
2023-05-13 17 3.726
2023-05-14 16 4.093
2023-05-15 39 4.829
2023-05-16 40 4.793
2023-05-17 24 4.897
2023-05-18 27 4.735
2023-05-19 19 4.503
2023-05-20 17 3.555
2023-05-21 20 3.911
2023-05-22 30 4.843
2023-05-23 40 4.759
2023-05-24 41 4.766
2023-05-25 43 4.776
2023-05-26 34 4.520
2023-05-27 20 3.594
2023-05-28 25 3.933
2023-05-29 24 4.691
2023-05-30 32 4.582
2023-05-31 24 4.578
2023-06-01 25 4.430
2023-06-02 25 4.305
2023-06-03 8 3.506
2023-06-04 10 3.760
2023-06-05 14 4.539
2023-06-06 19 4.334
2023-06-07 23 4.254
2023-06-08 8 435
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV