Greasy Fork is available in English.

国家中小学智慧教育平台刷课脚本(16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面)

针对2023暑期教师研修更新,16倍速,自动答题,自动切换列表中的视频,后台播放,学时不更新的解决方法看下面

Lọc: Trong 30 ngày qua Trong 365 ngày qua Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2024-06-22 6 4.143
2024-06-23 13 4.282
2024-06-24 8 5.783
2024-06-25 14 5.642
2024-06-26 7 5.589
2024-06-27 5 5.502
2024-06-28 5 5.123
2024-06-29 11 4.112
2024-06-30 13 4.266
2024-07-01 15 5.388
2024-07-02 10 5.224
2024-07-03 11 5.211
2024-07-04 9 5.014
2024-07-05 10 4.923
2024-07-06 6 3.959
2024-07-07 7 3.968
2024-07-08 5 4.864
2024-07-09 4 4.670
2024-07-10 6 4.598
2024-07-11 8 4.391
2024-07-12 13 4.222
2024-07-13 9 3.438
2024-07-14 8 3.462
2024-07-15 9 4.040
2024-07-16 16 4.012
2024-07-17 11 3.977
2024-07-18 5 3.873
2024-07-19 6 3.821
2024-07-20 10 3.296
2024-07-21 241 3.313
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV