Greasy Fork is available in English.

FileSaver.js

An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/4274-filesaver-js/code/FileSaverjs.js?version=13748

Tác giả
ywzhaiqi
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20140816170538
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

https://github.com/eligrey/FileSaver.js/