Greasy Fork is available in English.

FileSaver.js

An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://update.greasyfork.org/scripts/4274/13748/FileSaverjs.js

Tác giả
ywzhaiqi
Phiên bản
0.0.1.20140816170538
Đã tạo
16-08-2014
Đã cập nhật
16-08-2014
Giấy phép
N/A

An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

https://github.com/eligrey/FileSaver.js/