Greasy Fork is available in English.

🍳 Zoom

🍳 and 🔍. Space + drag to pan, Z to zoom, and shift + Z to reset

Tác giả
faux
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
49
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Undo is now ctrl + z

Options

const options = {
    onlyFreedraw: true,
    resetOnZoomOut: true
}