Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: изменение размера подразделения на произвольное количество блоков

Добавляет в окно изменения размера строку с полем ввода количества блоков

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
314
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.03
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/window/unit/upgrade/*