Greasy Fork is available in English.

Dark theme for surviv.io

try to take over the world!

Tác giả
KrityTeam
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
253
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
This is just the first version of the script, the scripts will be finalized.

Currently version 0.1 can:
1. Block ads
2. Make a beautiful dark theme

After script:
https://i.imgur.com/KFumJED.png
https://i.imgur.com/HLJntmi.png