Greasy Fork is available in English.

Ngày Của Mẹ 2020

Tải thiệp Ngày Của Mẹ, được tạo bởi Google Doodle.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.2.0 12-05-2020 Export video, Use CCapture.js to get high quality video
  • v1.0.1 10-05-2020 Cut empty footer, Releases an old image URL
  • v1.0.0 10-05-2020 Imported from URL