Greasy Fork is available in English.

Ngày Của Mẹ 2020

Tải thiệp Ngày Của Mẹ, được tạo bởi Google Doodle.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

  • v1.2.0 12-05-2020 Export video, Use CCapture.js to get high quality video
  • v1.0.1 10-05-2020 Cut empty footer, Releases an old image URL
  • v1.0.0 10-05-2020
  • v1.0.0 10-05-2020 Imported from URL