Greasy Fork is available in English.

Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕

Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕. 如果不能自动加载,请关闭字幕再次打开即可。默认语言为浏览器首选语言。

Tác giả
CoinkWang
Cài đặt hàng ngày
41
Số lần cài đặt
22.614
Đánh giá
133 8 1
Phiên bản
1.6.2
Đã tạo
05-03-2020
Đã cập nhật
06-06-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
自动加载双语字幕,上方为视频源字幕(支持自动翻译后的字幕),下方为本地语言字幕。支持自动生成的字幕文件。默认语言为浏览器首选语言,可通过更改'localeLang'参数进行指定。
如果出现没有自动加载的情况,可能是字幕请求在hook前就被发送了,请关闭字幕再次打开即可。