Greasy Fork is available in English.

Better Google

Don't be evil::revert google search results to older style

Tác giả
aligodrwonky
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
4.711
Đánh giá
36 2 0
Phiên bản
0.1.16.3
Đã tạo
16-01-2020
Đã cập nhật
26-02-2021
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho