Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: редактирование приоритета сбыта с помощью перетаскивания мышкой

Позволяет менять приоритет сбыта на складе и заводе перетаскивая строки мышкой

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
67
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/sale
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/sale/product
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*/sale/product/*/*