Greasy Fork is available in English.

Install Button for Library Scripts

Adds an "Install"- Button for library scripts. Useful to have your usercript addon open it in it's editor. (e.g. Tamper-, Violent- or Grease- monkey)

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.1 - edited description
  • v0.1