Greasy Fork is available in English.

PrivateProperty

Weakly references a value to a specified object. May be used to create private fields.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391608-privateproperty/code/PrivateProperty.js?version=744693

Tác giả
Gerrit
Phiên bản
0.2
Đã tạo
25-10-2019
Đã cập nhật
28-10-2019
Giấy phép
N/A

Optionally holds an initial value or an init-function for init or reset.