Greasy Fork is available in English.

PrivateProperty

Weakly references a value to a specified object. May be used to create private fields.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391608-privateproperty/code/PrivateProperty.js?version=744693

Tác giả
Gerrit
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Optionally holds an initial value or an init-function for init or reset.