Greasy Fork is available in English.

PrivateProperty

Weakly references a value to a specified object. May be used to create private fields.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.