Greasy Fork is available in English.

Pull request

Add extra copy buttons into pull request pages.

Tác giả
hieunv95
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
19
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.3
Đã tạo
05-10-2019
Đã cập nhật
11-10-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

- Update the class name