Greasy Fork is available in English.

jiraBugTemplate

jira 提单自动填充模板

Tác giả
mocobk
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
24
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • sui.work

jira 提交 issue 自动填充模板内容

  1. 经办人
  2. 测试环境
  3. 描述模板
  4. 问题链接
  5. 添加问题类型选项