Greasy Fork is available in English.

Pjax Everywhere

enable pjax for some sites, speed up access to the site.

Tác giả
newbie@noobshelter.xyz
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
1.150
Đánh giá
12 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

pjax-everywhere

a tampermonkey script enable pjax on some sites, speed up access to the site.