Greasy Fork is available in English.

handleKey

快捷键处理函数

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/375077-handlekey/code/handleKey.js?version=670576

Tác giả
Veg
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190214151051
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web