Greasy Fork is available in English.

Veg

Script Sets

Scripts

 1. accessibility_百度贴吧快捷键 - 可访问性优化

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. accessibility_盲网快捷键 - 可访问性优化

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  190
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. accessibility_知乎键盘访问优化 - 针对知乎的屏幕阅读器可访问性优化

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  166
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 处理 Chrome 键盘滚屏 - 可访问性优化

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  150
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Accessibility 小米论坛快捷键 - 可访问性优化

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. accessibility 京东脚本 - 给京东增加一些快捷键,处理商品评价和创建收货地址无法通过键盘操作的问题

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  70
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 知乎键盘快捷键 - 给知乎 Nweb 页面增加键盘快捷键,方便使用

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. accessibility_网页工具箱 - 提供一些小功能,增强使用屏幕阅读器访问网页的体验

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  352
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 字母导航 - 提供网页元素的字母导航

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. handleKey (Thư Viện) - 快捷键处理函数

  Tác giả
  Veg
  Đã tạo
  Đã cập nhật