Greasy Fork is available in English.

Simple Wait For Document Helper

A Simple helper library for wait document load

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373524-simple-wait-for-document-helper/code/Simple%20Wait%20For%20Document%20Helper.js?version=639009

Tác giả
Jixun.Moe
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181022180644
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

waitForDocument(main)

function main () {
  // TODO: Write code here...
}