Greasy Fork is available in English.

QRCode-Js

Generate QRcode

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373256-qrcode-js/code/QRCode-Js.js?version=636795

Tác giả
xforce
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181014193139
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả