Greasy Fork is available in English.

xforce

Script Sets

Scripts

 1. Remove Gmail and Weibo Ads - Remove Gmail Ads

  Tác giả
  xforce
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  753
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Better Google by X-Force - Keep Google Search Box on Top

  Tác giả
  xforce
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  184
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Bring back Open in iTunes Button - Bring back [Open in iTunes] Button. 帮你找回「在 iTunes 中查看」按钮

  Tác giả
  xforce
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. QRCode-Js (Thư Viện) - Generate QRcode

  Tác giả
  xforce
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. iTunes AppStore QR code - Add QRCode to iTunes AppStore page.

  Tác giả
  xforce
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Force Https - Force websites using Https

  Tác giả
  xforce
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật