Greasy Fork is available in English.

Protocol Check

Custom Protocol Detection in Browser

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373130-protocol-check/code/Protocol%20Check.js?version=635816

Tác giả
ThisAV
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181011034055
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web