Greasy Fork is available in English.

Everything-Hook

it can hook everything

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/372672-everything-hook/code/Everything-Hook.js?version=730906

Tác giả
Cangshi
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.5.9048
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Everything-Hook

简介:用于劫持方法,进行AOP切面操作

Hello word:

eHook.hookBefore(window,'alert',function(method,args){
    args[0] = args[0] + '[被劫持的参数]';
});
alert('hello eHook'); // hello eHook[被劫持的参数]

全局对象:eHook,aHook

  • eHook:包含aop劫持的基本方法
  • aHook:包含Ajax Url劫持的基本方法

文档:

eHook对象

方法:


hookBefore(parent, methodName, before, context);

在指定方法前执行

parent:
类型:object,必须,指定方法所在的对象

methodName:
类型:string,必须,指定方法的名称

before:
类型:function,必须,回调方法,该方法在指定方法运行前执行
回调参数:[
method:指定的原方法
args:原方法运行的参数(在此改变参数值会影响后续指定方法的参数值)
]

context:
类型:object,可选,回调方法的上下文

return:
类型:int,劫持id(用于解除劫持)


hookCurrent(parent, methodName, current, context);

劫持方法的运行,在对制定方法进行该劫持的时候,指定方法不会主动执行,替换为执行参数中的current方法

注意:该方法只能对指定方法进行一次劫持,若再次使用该方法劫持就会覆盖之前的劫持[可以和hookBefore,hookAfter共存,且hookBefore和hookAfter可以对同个指定方法多次劫持]

parent:
类型:object,必须,指定方法所在的对象

methodName:
类型:string,必须,指定方法的名称

current:
类型:function,必须,回调方法,该方法在指定方法被调用时执行
回调参数及返回值:[
parent:指定方法所在的对象,类型:object
method:指定的原方法,类型:function
args:原方法的参数,类型:array
return:规定被劫持方法的返回值,类型:*
]

context:
类型:object,可选,回调方法的上下文

return:
类型:int,劫持id(用于解除劫持)

例:

eHook.hookCurrent(Math, 'max', function (p, m, args) {
     return m.apply(Math, args) + 1;
});
console.log(Math.max(1, 8)); // 9

hookAfter(parent, methodName, after, context);

在指定方法后执行

parent:
类型:object,必须,指定方法所在的对象

methodName:
类型:string,必须,指定方法的名称

after:
类型:function,必须,回调方法,该方法在指定方法运行后执行
回调参数及返回值:[
method:指定的原方法,类型:function
args:原方法的参数,类型:array
result:原方法的返回值,类型:*
return:规定被劫持方法的返回值,类型:*
]

context:
类型:object,可选,回调方法的上下文

return:
类型:int,劫持id(用于解除劫持)

例:

eHook.hookAfter(Math, 'max', function (m, args, result) {
     return result + 1;
});
console.log(Math.max(1,8)); // 9

hookReplace(parent, methodName, replace, context);

劫持替换指定方法

注意:该方法会覆盖指定劫持方法在之前所进行的一切劫持,也不能重复使用,并且不和hookAfter,hookCurrent,hookBefore共存,在同时使用的情况下,优先使用hookReplace而不是其他的方法

parent:
类型:object,必须,指定方法所在的对象

methodName:
类型:string,必须,指定方法的名称

replace:
类型:function,必须,回调方法,该方法的返回值便是替换的方法
回调参数及返回值:[
method:指定的原方法,类型:function
return:规定被替换的方法内容,类型:function
]

context:
类型:object,可选,回调方法的上下文

return:
类型:int,劫持id(用于解除劫持)

例:

eHook.hookReplace(Math,'max',function (m) {
     return Math.min;
});
console.log(Math.max(1, 8)); // 1

未完待续...