Greasy Fork is available in English.

Report user

Cangshi

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 JS - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  535
  Số lần cài đặt
  890.998
  Đánh giá
  1692 68 12
  Đã tạo
  29-09-2018
  Đã cập nhật
  17-04-2021
 2. 百度文库转 Word | 百度文库下载器 JS - [暂时不可用,维护中!]将百度文库内文章中的文本内容转换为 word / pdf 并下载,仅支持没有阅读限制的文章(只要没有阅读限制,无论是用券、VIP或付费文章都能下载)

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  456.748
  Đánh giá
  304 14 14
  Đã tạo
  15-06-2020
  Đã cập nhật
  06-04-2022
 3. Copying Lifted 解除复制限制 JS - Allow your copying in anywhere.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.654
  Đánh giá
  13 1 0
  Đã tạo
  16-11-2020
  Đã cập nhật
  07-12-2020
 4. 万用网页标记器 JS - 轻松地标记网页任意元素,删除/更改烦人的内容,以及提供更多的快捷功能

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.546
  Đánh giá
  6 0 1
  Đã tạo
  01-11-2021
  Đã cập nhật
  01-11-2021

Thư viện

 1. Everything-Hook JS (Thư Viện) - it can hook everything

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  29-09-2018
  Đã cập nhật
  17-12-2020
 2. Hook all ajax JS (Thư Viện) - it can hook all ajax

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  30-09-2018
  Đã cập nhật
  20-05-2021
 3. FileSaver(html5) JS (Thư Viện) - 来自 https://github.com/eligrey/FileSaver.js

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  15-06-2020
  Đã cập nhật
  15-06-2020
 4. Hook Ajax JS (Thư Viện) - it can hook all ajax

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  20-05-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021