Greasy Fork is available in English.

Report user

Cangshi

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  732
  Số lần cài đặt
  211.327
  Đánh giá
  973 17 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度文库转 Word | 百度文库下载器 - 将百度文库内文章中的文本内容转换为 word 并下载,仅支持没有阅读限制的文章(只要没有阅读限制,无论是用券、VIP或付费文章都能下载)

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  482
  Số lần cài đặt
  47.892
  Đánh giá
  67 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Everything-Hook (Thư Viện) - it can hook everything

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Hook all ajax (Thư Viện) - it can hook all ajax

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. FileSaver(html5) (Thư Viện) - 来自 https://github.com/eligrey/FileSaver.js

  Tác giả
  Cangshi
  Đã tạo
  Đã cập nhật