Greasy Fork is available in English.

Mturk Logout Time

This will show your estimated auto logout time and display a warning when the time drops below 30 minutes.

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-10-21 0 1
2020-10-20 0 3
2020-10-19 0 5
2020-10-18 0 2
2020-10-17 0 3
2020-10-16 0 3
2020-10-15 0 2
2020-10-14 0 7
2020-10-13 0 3
2020-10-12 0 3
2020-10-11 0 5
2020-10-10 0 1
2020-10-09 0 5
2020-10-08 1 3
2020-10-07 0 7
2020-10-06 0 5
2020-10-05 0 7
2020-10-04 0 3
2020-10-03 0 6
2020-10-02 0 7
2020-10-01 0 4
2020-09-30 0 6
2020-09-29 0 7
2020-09-28 0 7
2020-09-27 0 5
2020-09-26 0 3
2020-09-25 0 6
2020-09-24 0 8
2020-09-23 0 3
2020-09-22 0 10
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV