Greasy Fork is available in English.

Mturk Logout Time

This will show your estimated auto logout time and display a warning when the time drops below 30 minutes.

Tác giả
Cristo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
688
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho